Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Postrek asfaltovou emulziou

Obec Príbovce uskutoční postrek asfaltovou emulziou povrchu miestnej komunikácie od polície k bufetu Jána Kopku, miestnej komunikácie od miniparku na rázcestí k bytovke súp. č. 24, jednosmernej miestnej komunikácie od rodinného domu Ivany Adamovej k rodinnému domu Jozefa Zajasenského, miestnej komunikácie od Milana Bročka k rodinnému domu Stanislava Prša, miestnej komunikácie od rodinného domu Dušana Lednického k rodinnému domu Jozefa Kubinca a miestnej komunikácie za hasičskou zbrojnicou.

Postrek asfaltovou emulziou sa uskutoční v piatok 12. októbra 2018, približne od 9:00 h. Žiadame vodičov, aby v piatok, pred uskutočnením postreku asfaltovou emulziou, neparkovali vozidlá na predmetných miestnych komunikáciách. Zároveň upozorňujeme občanov, že asfaltová emulzia bude v priebehu približne dvoch dní silne znečisťovať obuv aj vozidlá. Stopy na zámkovej dlažbe, kobercoch a pod. nebudú vyčistiteľné.

Ospravedlňujeme sa za komplikácie spôsobené uskutočnením postreku asfaltovou emulziou. Jeho vykonanie je potrebné k zaceleniu pórov na povrchu predmetných miestnych komunikácií.Zadanie pre Územný plán obce Príbovce

Obec Príbovce ako príslušný orgán územného plánovania oznamuje verejnosti, že v zmysle § 20 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) začína prerokovanie „Zadania pre Územný plán obce Príbovce“.

Svoje stanovisko k návrhu zadania doručte v písomnej forme na Obecný úrad v Príbovciach, Príbovce 184 alebo zašlite e-mailom na adresu ocu@obecpribovce.sk alebo starosta@obecpribovce.sk. V liste prosíme uviesť vaše kontaktné údaje - meno a adresu. Verejnosť je v zmysle § 20 ods. 3 stavebného zákona oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Toto oznámenie bolo zverejnené 1. októbra 2018.

Verejná vyhláška
ZadanieVoľné pracovné miesto

Obec Príbovce hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície knihovník/knihovníčka, na dobu určitú, na kratší pracovný čas (8 hodín týždenne, pracvoný úväzok 0,2).

Žiadosť o zamestnanie môžu uchádzači o zamestnanie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach, Príbovce 184, 038 42 Príbovce do 12. októbra 2018.

Požiadavky na uchádzačov, náplň práceVýrub stromov

Obec Príbovce Obec Príbovce ponúka drevnú hmotu zo stromov určených na výrub, ktorý by sa mal uskutočniť v mesiacoch október a november 2018. Podmienkou bezplatného odberu drevnej hmoty je zabezpečenie výrubu jednotlivých stromov určených na výrub.

Bližšie informácie budú poskytnuté na Obecnom úrade v Príbovciach, Príbovce 184, 038 42 Príbovce.Voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Príbovce uverejňuje zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Kandidáti pre voľby starostu obce
Kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Obecné zastupiteľstvo utvorilo pre voľby do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 – 2022 jeden volebný obvod, v ktorom je volených 7 poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018 - 2022 zodpovedajúci plnému úväzku.

Obec Príbovce mala k 1. augustu 2018 prihlásených na trvalý pobyt 1106 obyvateľov.

Podľa § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľku miestnej velebnej komisie v obci Príbovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 menovaná Ivana Galbavá, sídlo: Obecný úrad v Príbovciach, Príbovce 184, 038 42, tel.: 043/4294218, 0918 878 194, e-mail: ocu@obecpribovce.sk.

Podmienky práva voliť a práva byť volený
Oznámenie o preberaní kandidátnych listín
Oznámenie adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volednej komisieOznámenie zámeru

Obec Príbovce oznamuje zámer prenajať pozemok v katastrálnom území Príbovce, parcela registra „C“ č. 458/15, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 213 m2, evidovaná Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 439, Milene Peckovej, bytom J. Barča Ivana 5, 036 01 Martin, vlastníčke stavby – druh stavby budova pre obchod a služby, so súp. číslom 164 – a spevnených plôch, ktoré sú umiestnené na predmetnom pozemku, na dobu určitú – 20 rokov od schválenia nájmu obecným zastupiteľstvom, za nájomné 60 € ročne za celý predmet nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je uskutočnenie rozvoja občianskej vybavenosti v obci.Oznámenie o vybavení petície

Obci Príbovce bola 21. februára 2018 doručená petícia, ktorou osoby podporujúce petíciu žiadajú opílenie stromov na území cintorína v Príbovciach.

Vybavenie petícieRozhodnutie Okresného úradu Žilina, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom.

RozhodnutieSPRÁVY / OZNAMY

Prieskumy a rozbory

Obec Príbovce, v rámci obstarávania nového územného plánu, zabezpečila spracovanie prieskumov a rozborov.

Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Prieskumy a rozboryVýsledky občianskeho výberu rozvojových projektov

Obec Príbovce, v záujme zapojenia širokej verejnosti do formovania rozvoja obce, uskutočnila hlasovanie občanov za účelom výberu projektu, ktorý obec zrealizuje z vlastného rozpočtu v roku 2018.

Do hlasovania sa zapojilo 384 občanov, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 372.

Výsledky hlasovania:
1. C - Výstavba ihriska s lanovými prvkami pri viacúčelovom ihrisku s umelou trávou - 143 hlasov
2. A - Osvetlenie komunikácie vedúcej popri dome smútku - 117 hlasov
3. B – Výstavba parkovacích miest pri dome smútku – 112 hlasov

Popis projektovKalendár - Príbovce 2018

Obec Príbovce vydala v poradí deviaty príbovský kalendár. Tentoraz zobrazuje scenérie z okolia Príboviec.

Kalendár 2018SMS infokanál

Obec Príbovce prevádzkuje bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2018