Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 č. 1/2018 Rozvoj telovýchovy a športu

Obec Príbovce vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na realizáciu všeobecne prospešných služieb a/alebo vykonanie všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti rozvoja telovýchovy a športu.

Žiadosti o poskytnutie dotácií sa doručujú na Obec Príbovce, Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce do 21. marca 2018 do 12:00 h.

Výzva č. 1/2018
Hodnotiace kritéria
Formulár žiadostiVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 č. 2/2018 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Obec Príbovce vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na realizáciu všeobecne prospešných služieb a/alebo vykonanie všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt.

Žiadosti o poskytnutie dotácií sa doručujú na Obec Príbovce, Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce do 21. marca 2018 do 12:00 h.

Výzva č. 2/2018
Hodnotiace kritéria
Formulár žiadostiOznámenie o začatí správnych konaní a nariadenie ústnych pojednávaní

Obec Príbovce oznamuje začatie správnych konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa.

Občianske združenia môžu potvrdiť svoj záujem byť účastníkom v týchto správnych konaniach do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.

Oznámenie - Konrádová
Oznámenie - Šedaj
Oznámenie - SochurekRozhodnutie Okresného úradu Žilina, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom.

RozhodnutieVoľné pracovné miesto

Obec Príbovce hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície učiteľ/ka Materskej školy, Príbovce na dobu určitú na kratší úväzok.

Minimálne požiadavky na uchádzačov o prácu:
- kvalifikačné predpoklady - príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením),
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk,
- znalosť školskej legislatívy,
- zdravotná spôsobilosť.

Náplň práce obsadzovanej pracovnej pozície zahŕňa najmä:
- výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa/ky materskej školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť.

Žiadosti o zamestnanie môžu uchádzači o zamestnanie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach. Termín nástupu ihneď.SPRÁVY / OZNAMY

Kalendár - Príbovce 2018

Obec Príbovce vydala v poradí deviaty príbovský kalendár. Tentoraz zobrazuje scenérie z okolia Príboviec.

Kalendár 2018SMS infokanál

Obec Príbovce prevádzkuje bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2018