Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie zámeru zameniť pozemky

Obec Príbovce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zameniť celý svoj vlastnícky podiel, a to 1/1 na pozemkoch v katastrálnom území Príbovce, parcela registra „C“ č. 460/29, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 m2, parcela registra „C“ č. 460/30, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2 a parcela registra „C“ č. 460/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 98 m2, za celé spoluvlastnícke podiely, a to podiel 1/1 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Henricha Sochureka a Mgr. Kataríny Sochurekovej, obaja bytom Lesná 2796/27, 038 61 Vrútky, na pozemkoch v katastrálnom území Príbovce, parcela registra „C“ č. 77/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 179 m2, parcela registra „C“ č. 77/18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2, parcela registra „C“ č. 213/11, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 9 m2 a parcela registra „C“ č. 655/25, druh pozemku orná pôda, o výmere 167 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je usporiadanie vlastníctva pozemkov pre výstavbu miestnej komunikácie.SPRÁVY / OZNAMY

Kalendár - Príbovce 2017

Obec Príbovce vydala v poradí ôsmy príbovský kalendár. Tentoraz predstavuje osobnosti Príboviec.

Kalendár 2017Výzva na pripojenie sa k verejnej kanalizácii

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v obciach Valča, Príbovce, Benice a Rakovo na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo" v termíne do 31. decembra 2016.

VýzvaObnova verejného osvetlenia v obci Príbovce

Obec Príbovce zrealizovala koncom roku 2015 obnova verejného osvetlenia spočívajúcu vo výmene a doplnení svietidiel a výmene a doplnení výložníkov. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia okrem energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie kriminality.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 12/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 87 937,70 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rastSMS infokanál

Obec Príbovce spúšťa bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2015