Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie zámeru predať pozemok

Obec Príbovce oznamuje zámer predať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Príbovce, parcelu registra „E“ č. 468/907, druh pozemku vodné plochy, o výmere 117 m2, evidovanej Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 649, formou obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Vzor návrhu ponukyVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016 č. 3/2016 Rozvoj vedy a vzdelania

Obec Príbovce vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na realizáciu všeobecne prospešných služieb a/alebo vykonanie všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti rozvoja vedy a vzdelania.

Žiadosti o poskytnutie dotácií sa doručujú na Obec Príbovce, Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce do 31. októbra 2016 o 12:00 h.

Výzva č. 3/2016 s hodnotiacimi kritériami
Formulár žiadostiSPRÁVY / OZNAMY

Zmluvné centrá voľného času

Obec Príbovce schválila príspevok na záujmovú činnosť detí v centrách voľného času v školskom roku 2016/2017, pre deti vo veku od 5 do 15 rokov vrátane s trvalým pobytom na území obce k 1. septembru 2016, vo výške 20 € / dieťa.
Príspevok je poskytovaný centrám voľného času alebo ich zriaďovateľom na základe predloženia poukazov vydaných obcou. Obec vydáva a doručuje poukazy rodičom alebo zákonným zástupcom detí, ktorým vznikol nárok na príspevok. Vyplnený poukaz rodičia alebo zákonní zástupcovia detí odovzdávajú zmluvnému centru voľného času pri podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa na záujmovú činnosť v centre voľného času. Poukaz môže byť uplatnený najneskôr do 15. novembra 2016.


ZMLUVNÉ CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU (CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU V PROCESE ZAZMLUVŇOVANIA)

Súkromné centrum voľného času ABC
Košťany nad Turcom č. 171, 038 41 Košťany nad Turcom
Zriaďovateľ: ABC MARTIN, o.z., Košťany nad Turcom č. 150, 038 41 Košťany nad Turcom

Centrum voľného času Kamarát
Ul. A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
Zriaďovateľ: Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin


V prípade záujmu o uplatnenie poukazu v nezmluvnom centre voľného času kontaktujte Obecný úrad v Príbovciach osobne, telefonicky (043/4294218, 0918878194) alebo e-mailom (ocu@obecpribovce.sk).Výzva na pripojenie sa k verejnej kanalizácii

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v obciach Valča, Príbovce, Benice a Rakovo na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo" v termíne do 31. decembra 2016.

VýzvaObnova verejného osvetlenia v obci Príbovce

Obec Príbovce zrealizovala koncom roku 2015 obnova verejného osvetlenia spočívajúcu vo výmene a doplnení svietidiel a výmene a doplnení výložníkov. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia okrem energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie kriminality.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 12/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 87 937,70 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rastKalendár - Príbovce 2016

Obec Príbovce vydala v poradí siedmy príbovský kalendár. Tentoraz je bez fotografií. Zaujímavosti obce vyjadruje v podobe čísel.

Kalendár 2016SMS infokanál

Obec Príbovce spúšťa bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2015